Einstein om medkänsla

“A human being is a part of the whole called by us “Universe,” a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. Nobody can achieve this completely, but the striving for such achievement is, in itself, a part of the liberation and a foundation for inner security.”

Albert Einstein, personal letter from 1950; quoted in the New York Times, 1972.

Här på svenska, nyss översatt:

”En människa är del av det hela som vi kallar ’universum’, en del begränsad av tid och rum. Hon upplever sig själv, sina tankar och känslor som något skilt från resten, en sorts optisk villfarelse hos hennes medvetande. Denna villfarelse är en sorts fängelse för oss, som begränsar oss till våra personliga önskningar och känslomässiga bindningar till ett fåtal personer som står oss närmast. Vår uppgift måste därför vara att frigöra oss från detta fängelse genom att vidga vår cirkel av medkänsla så att den omfamnar alla levande varelser och hela naturen i sin skönhet. Ingen kan åstadkomma detta till fullo, men själva strävan att nå dit är i sig en del av befrielsen och utgör grunden för inre trygghet.”

Albert Einstein, personligt brev från 1950; som citeras i New York Times, 1972.

Det slår mig att vad han talar om är det vi buddhister kallar bodhicitta, den altruistiska viljan till uppvaknande. Den är central i en buddhists liv och kommer till starkt uttryck i texter som En bodhisattvas liv, av Shantideva, som talar i dessa termer. Särskilt den sista meningen, att denna strävan utgör grunden för inre trygghet – den är liksom kölen som skapar stadga i våra liv, om vi låter den.

Jag blev lite förtjust i att titta på bilder av denna sympatiska man, så här är två.

Photograph by Orren Jack Turner, Princeton, N.J.
Embed from Getty Images